Serviceerklæring


[ALT]

Serveiceerklæring

Ansatte ved kirkgården har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

 

Graven

Graven skal være klar i god tid før begravelsen og fremstå som ryddig og sikker.

Det skal være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert.

Sløyfer på blomster og kranser senkes med kisten.
Alt materiell som brukes i oppsatser og kranser skal være av nedbrytbart organisk materiale.

Graven lukkes og pyntes så snart gravfølget har forlatt kirkegården.

Blomster som ligger på graven etter begravelsen fjernes av gravplassmyndighetene når de er visnet. 

På nye graver settes det ut et kors med avdødes navn.

Graven planeres og tilsås senest 6 måneder etter gravlegging eller når forholdene tillater det.

 

Gravminnet

Gravminnet skal godkjennes av kirkevergen.

Det er vanlig å vente i minst 3 måneder etter begravelsen med å sette opp monument. Dette må ses i forhold til forventede setninger i graven.

Alle graver vil være utsatt for setninger også lenge etter begravelsen. Det betyr at jorden i graven synker og det blir behov for etterylling av jord. Det er også vandlig at monumentet siger og blir stående skjevt.

Det er festers ansvar å sørge for at monumentet blir rettet opp. Dette er en oppgave som normalt blir utført av den som har levert monumentet.

Det er kirkevergens ansvar å etterfylle jord når det oppstår vesentlige setninger.

 

Urnegrav

Urnen skal settes i jorden senest 6 måneder etter bisettelse.

Tidspunkt for nedsettelse avtales med kirkevergen.

 

Skjøtsel på kirkegårdene

I tillegg til å være grav- og sørgested er kirkgårdene viktige parkområder for hele kommunens befolkning.

Det er et mål å stelle kirkegården slik at våre brukere får en verdig standard og at kirkegården blir et kjært sted å komme til.

Gress, buskbeplantning og trær blir stelt jevnlig.

Veier, parkeringsplasser, gjærder og utstyr skal vedlikeholdes og sikres.

Avfallsdunker vil være tilgjenglige hele året.

 

Andre aktuelle nettsteder

Du kan lese mer om gravferd på https://kirken.no

 

                                                                                                                                                                                                                  

Tilbake